Aktualności

Konkurs Travelbank i Grupy Lufthansa
2021-10-25

Odpowiedz na pytania i weź udział w konkursie.

Do wygrania:

 • 12 voucherów do SPA DO WYKORZYSTANIA NA WYBRANY ZABIEG

Czas trwania konkursu: od 19.10.2021 do 02.11.2021

Konkurs skierowany jest do wszystkich klientów Bankowego Biura Podróży „Travelbank”, którzy odpowiedzą na pytania konkursowe.  
     

Pytania konkursowe:

1/ Wymień przynajmniej 2 miasta w Stanach Zjednoczonych do których Lufthansa lata z Polski?

2/ Czy podróżując klasą ekonomiczną możemy skorzystać z saloników Lufthansy

3/ Jaki korzyści daje uczestnictwo w programie Partner Plus Benefit (wymień min 3) ?

4/ Od Ilu lat AUSTRIAN AIRLINES działa na rynku:

a/ od 20 lat, b/od 50 lat, c/od 60 lat ?  

5/ Do jakiego sojuszu lotniczego należy  BRUSSELS AIRLINES ?

6/ W jakim mieście znajduje się główny port przesiadkowy (HUB) linii SWISS AIRLINES ?

Serdecznie zapraszamy do podróży liniami lotniczymi należącymi do Lufthansa Group i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Odpowiedzi na pytania konkursowe, uprzejmie prosimy przesyłać na adres email: konkurs@travelbank.com.pl  do 02 listopada 2021 roku !!!

Wszyscy zwycięzcy otrzymają od nas informację o wygranej zwrotnie na adres email do 15 listopada!


REGULAMIN KONKURSU

„GRAJ I WYGRYWAJ Z LUFTHANSA GROUP”

(dalej jako “Regulamin”)

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem konkursu jest Bankowe Biuro Podróży „Travelbank” Sp. z o.o.., z siedzibą w Warszawie, 02-305, Aleje Jerozolimskie 142B.
  2. Miejscem przeprowadzenia konkursu jest dedykowany newsletter, platformĘ internetowĘ CTA, dostępna pod adresem https://cta.pl, będąca własnością Organizatora oraz strona internetowa Travelbank
  3. Konkurs będzie przeprowadzony od 19.10.2021 od godziny 09.00, do dnia 02.11.2021 do godziny 11.59.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych, będących pracownikami podmiotów, z którymi Bankowe Biuro Podróży „Travelbank” Sp. z o.o. posiada ramową umowę współpracy, posiadających konto użytkownika na platformie CTA.
  2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy (oraz ich krewni oraz powinowaci): Organizatora, Agentów Non-IATA, Lufthansa Group.
  3. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w konkursie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

 • ZASADY KONKURSU
  1. Aby wziąć udział w konkursie, należy:
   • zalogować się na swoje konto na platformie CTA; przeczytać newsletter lub sprawdzić na stronie www.travelbank.com.pl
   • przejść do zakładki z formularzem konkursowym
   • odpowiedzieć na wszystkie pytania
   • potwierdzić zapoznanie się z regulaminem
   • przesłać formularz z odpowiedziami na adres email:
  2. Formularze przesłane poza terminem określonym w art. I pkt. 3 będą automatycznie odrzucane.
  3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden formularz z odpowiedziami. Odpowiedzi udzielone poprzez każde kolejne wysłanie formularza nie będą brane pod uwagę.
  4. Laureatów konkursu wybierze komisja powołana przez Organizatora, według niezależnej oceny, opartej na poprawności oraz kompletności udzielonych odpowiedzi.
  5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  6. Z przebiegu prac Komisji sporządzony jest protokół zawierający dane osobowe laureatów konkursu.
  7. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez pocztę elektroniczną, do dnia 15.11.2021

 

 1. NAGRODY I ZASADY ICH WYKORZYSTANIA
  1. Nagrodami konkursowymi są:

 12 voucherów do THAI WORLD SPA NA JEDEN Z WYMIENIONYCH ZABIEGÓW

 

 1. Dodatkowo, w przypadku przekroczenia kwoty zwolnionej z podatku, każdy z laureatów otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości pokrywającej należne podatki. Nagroda zostanie w całości przeznaczona przez Organizatora na pokrycie podatku od nagród konkursowych.
 2. Vouchery mają postać elektroniczną, i zostaną wydane laureatom w formie elektronicznej lub przesłane pocztą.
 3. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 4. Voucher można wykorzystać wyłącznie jednorazowo, na potrzeby jednej transakcji.
 5. W przypadku chęci wykorzystania vouchera na opłacenie zabiegu o wartości większej niż zabiegi wskazane w voucherze, istnieje możliwość dopłacenia w Spa pozostałej kwoty.
 6. Voucher należy wykorzystać najpóźniej do dnia 31.03.2022 roku. Poprzez wykorzystanie uznaje się opłacenie za pomocą vouchera zabiegów, w sposób zgodny z pkt. IV.4-7.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin obowiązuje od dnia 19.10.2021
  2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz Lufthansa Group. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w związku z wydaniem nagrody oraz przypadku konieczności pokrycia zobowiązań podatkowych, o których mówi pkt. V.2.
  3. W ramach w/w zgody, Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi poprawnych i pełnych danych. W przypadku odmowy podania niezbędnych danych osobowych, Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania nagrody.
  4. Organizator, jako płatnik podatku pobiera i odprowadza do właściwego Urzędu Skarbowego należny podatek od nagród regulaminowych, o których mówi pkt. IV.
  5. W razie przekroczenia kwoty zwolnionej z podatku, z tytułu wydania nagród konkursowych Organizator sporządzi deklaracje PIT-8AR i przekaże je do właściwego Urzędu Skarbowego.
  6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
  7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, w okresie trwania konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.
  8. Ewentualne spory między uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze mediacji, a jeśli nie dojdzie do porozumienia, właściwym dla ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w związku z uczestnictwem w konkursie „GRAJ I WYGRYWJ Z  LUFTHANSA GROUP

Obowiązek informacyjny realizowany jest w zakresie wytycznych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.      ADMINISTRATOR DANYCH

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Bankowe Biuro Podrózy „Travelbank” Sp. z o.o., Al.Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, +48 22 492 08 60, info@travelbank.com.pl.
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Mirosław Bohun, ul. 10 Lutego 16, 81-364 Gdynia, tel. +48 22 492 08 05, rodo@travelbank.com.pl. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

2.      CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

 • W związku z uczestnictwem w konkursie, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach następujących celów:
 • Organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu, w tym również wydania nagród
 • Realizacja wytycznych uprawnionych jednostek administracji państwowej.Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c rodo, tj. prawnego obowiązku ciążącego na administratorze.

 

 • Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
 • umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału
 • umożliwienie przeprowadzenia konkursu
 • umożliwienie wydania nagrody
 • archiwizację dokumentów

 

3.      RETENCJA DANYCH ORAZ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będą realizowane cele przetwarzania. Po tym terminie zostaną usunięte lub zanonimizowane (zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający identyfikację właściciela danych). Dane mogą być przetwarzane po zakończeniu świadczenia usług, jednak wyłącznie, jeśli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa, np. przetwarzania w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
 • Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

4.      ŹRÓDŁO POZYSKANIA ORAZ DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

 • Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, poprzez formularz konkursowy umieszczony na portalu CTA.
 • Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny. W przypadku uczestnictwa w konkursie przekazanie Travelbank danych osobowych jest warunkiem koniecznym. W przypadku nie otrzymania danych osobowych Administrator nie ma możliwości weryfikacji zgłoszenia konkursowego oraz wydania nagrody.


Mapa strony  |   Polityka prywatności  |   Nota prawna

Projekt i wykonanie QBE-ART