Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez TravelBank sp. z o.o.

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Obowiązek informacyjny realizowany jest w zakresie wytycznych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR DANYCH
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bankowe Biuro Podróży TravelBank Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, +48 22 492 08 60, email: rodo@travelbank.com.pl (dalej Travelbank).

II. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem rodo@travelbank.com.pl.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA
III . Dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach następujących celów:

1. Nawiązanie współpracy pomiędzy Travelbank a przedsiębiorstwem, które reprezentujesz, korespondencja w ramach nawiązanej już współpracy. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora. Prawnym interesem w tym przypadku jest nawiązanie i prowadzenie relacji biznesowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec tego procesu przetwarzania.
2. Przygotowanie oferty usługi turystycznej, dokonanie rezerwacji w systemach rezerwacyjnych, przekazanie danych dostawcom usług, podmiotom biorącym udział w procesie rezerwacji, dystrybucja komunikatów, obsługa roszczeń. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.b rodo, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy, tj. zakupu usługi lub podjęcia niezbędnych działań przed zakupem usługi.
3. Realizacja działań marketingowych. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f rodo, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnym interesem jest w tym przypadku przedstawienie oferty produktów i usług ale tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jesteś już naszym klientem lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec tego procesu przetwarzania.
4. Obsługa naszego Call Center, obsługa linii alarmowej uwzględniające rejestrowanie rozmów wychodzących i przychodzących., Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f rodo, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnym interesem w tym przypadku jest dbałość o jakość serwisu oraz ochrona interesów Administratora. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec każdego z tych procesów przetwarzania.
5. Zapobieganie nadużyciom w usługach oraz doskonalenie usług, obsługa odstąpienia od umowy, cele administracyjne. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f rodo, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnym interesem w tym przypadku jest wykorzystanie infrastruktury informatycznej do świadczenia usług, świadczenie usług posprzedażowych, rozliczenie sprzedanych usług oraz szeroko rozumiane zarządzanie sprzedażą. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec każdego z tych procesów przetwarzania.
6. Realizacja wytycznych uprawnionych jednostek administracji państwowej. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c rodo, tj. prawnego obowiązku ciążącego na administratorze.
7. Ochrona Twojego (lub innych) zdrowia, życia oraz majątku w przypadku sytuacji zagrożenia podczas podróży. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. d rodo.
8. Realizacja programów lojalnościowych własnych oraz dostawców usług. Dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit a rodo, tj. Twoją zgodę wyrażoną bezpośrednio lub poprzez konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli.
9. Przekazanie danych osobowych do powiązanych spółek grupy kapitałowej, tj. eTravel SA oraz eTravel Services Sp. z o.o. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora. Prawnym interesem w tym przypadku jest optymalizacja procesów sprzedaży usług poprzez wyspecjalizowane jednostki organizacji. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec tego procesu przetwarzania.

ODBIORCY DANYCH
IV. Odbiorcami danych osobowych, którym Administrator udostępnia lub powierza dane są podmioty trzecie, w ramach kategorii odbiorców takich jak dostawcy usług IT, kancelarie prawne, spółki zależne grupy kapitałowej eTravel oraz uprawnione organy administracji państwowej.

V. Dane osobowe nie zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

RETENCJA DANYCH ORAZ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
VI. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będą realizowane cele przetwarzania. Po tym terminie zostaną usunięte lub zanonimizowane (zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający identyfikację właściciela danych). Dane mogą być przetwarzane po zakończeniu usług, jednak wyłącznie, jeśli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa, np. przetwarzania w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

VII. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.

VIII. Właścicielowi danych przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W przypadku wycofania Twojej zgody w zakresie procesów przetwarzania, na które została ona uprzednio przez Ciebie wyrażona, Administrator zaprzestanie tego przetwarzania oraz usunie powiązane z tym procesem dane, o ile nie są wykorzystywane do innych celów przetwarzania w oparciu o osobną podstawę prawną.

IX. Właścicielowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA ORAZ DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
X. Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od upoważnionej przez niego strony trzeciej.

XI. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny jest jednak warunkiem umownym realizacji zlecenia na rezerwację i zakup usług turystycznych. W przypadku nie otrzymania danych osobowych Administrator nie ma możliwości zawarcia umowy współpracy.Mapa strony | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych | Nota prawna