INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Obowiązek informacyjny realizowany jest w zakresie wytycznych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
ADMINISTRATOR DANYCH
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bankowe Biuro Podróży TravelBank Sp. z o.o., Al.Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, +48 22 492 08 60, sekretariat@etravel.pl (dalej Travelbank)
II. Inspektorem Ochrony Danych jest Mirosław Bohun, ul. 10 Lutego 16, 81-364 Gdynia, tel. +48 22 492 08 05, rodo@etravel.pl. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA
III . Dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach następujących celów:
1. Przygotowanie oferty usługi turystycznej, dokonanie rezerwacji w systemach rezerwacyjnych, przekazanie danych dostawcom usług, podmiotom biorącym udział w procesie rezerwacji, dystrybucja komunikatów, obsługa roszczeń. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.b rodo, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy, tj. zakupu usługi lub podjęcia niezbędnych działań przed zakupem usługi.
2. Realizacja działań marketingowych. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f rodo, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnym interesem jest w tym przypadku przedstawienie oferty ale tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jesteś już naszym klientem.
3. Operacje umożliwiające zapewnienie obsługi naszego Call Center, wsparcia procesu rezerwacji, obsługi linii alarmowej, obsługi roszczeń, generowanie raportów sprzedaży, rozliczenie sprzedaży, zapobieganie nadużyciom w usługach oraz doskonalenie usług. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f rodo, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnym interesem w tym przypadku jest wykorzystanie infrastruktury informatycznej do świadczenia usług, świadczenie usług posprzedażowych oraz rozliczenie sprzedanych usług.
4. Realizacja wytycznych uprawnionych jednostek administracji państwowej. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c rodo, tj. prawnego obowiązku ciążącego na administratorze.
5. Ochrona Twojego zdrowia i życia w przypadku sytuacji zagrożenia podczas podróży. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. d rodo.
6. Realizacja programów lojalnościowych własnych oraz dostawców usług. Dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit a rodo, tj. Twoją zgodę wyrażoną bezpośrednio lub poprzez konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli.
7. Nawiązanie współpracy pomiędzy Travelbank a przedsiębiorstwem, które reprezentujesz, korespondencja w ramach nawiązanej już współpracy. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora. Prawnym interesem w tym przypadku jest nawiązanie i prowadzenie relacji biznesowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec tego procesu przetwarzania.
8. Przekazanie danych osobowych do powiązanych spółek grupy kapitałowej, tj. eTravel SA oraz eTravel Services Sp. z o.o. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora. Prawnym interesem w tym przypadku jest optymalizacja procesów sprzedaży usług poprzez wyspecjalizowane jednostki organizacji. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec tego procesu przetwarzania.
ODBIORCY DANYCH
IV. Odbiorcami danych osobowych, którym Administrator udostępnia lub powierza dane są podmioty trzecie, w ramach kategorii odbiorców takich jak pośrednicy i dostawcy turystyczni, linie lotnicze, sieci hotelowe, hotele, wypożyczalnie samochodów, dostawcy usług kolejowych, armatorzy, firmy świadczące usługi przewozów osobowych, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy systemów rezerwacyjnych, dostawcy usług IT, pośrednicy wizowi, instytucje finansowe uczestniczące w obsłudze płatności, kancelarie prawne, spółki zależne grupy kapitałowej eTravel oraz uprawnione organy administracji państwowej.
V. Dane osobowe zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy), jeśli wymagać tego będzie realizacja celu przetwarzania.
RETENCJA DANYCH ORAZ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
VI. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będą realizowane cele przetwarzania. Po tym terminie zostaną usunięte lub zanonimizowane (zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający identyfikację właściciela danych). Dane mogą być przetwarzane po zakończeniu usług, jednak wyłącznie, jeśli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa, np. przetwarzania w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
VII. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
VIII. Właścicielowi danych przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W przypadku wycofania Twojej zgody w zakresie procesów przetwarzania, na które została ona uprzednio przez Ciebie wyrażona, Administrator zaprzestanie tego przetwarzania oraz usunie powiązane z tym procesem dane, o ile nie są wykorzystywane do innych celów przetwarzania w oparciu o osobną podstawę prawną.
IX. Właścicielowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
ŹRÓDŁO POZYSKANIA ORAZ DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
X. Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od upoważnionej przez niego strony trzeciej.
XI. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny jest jednak warunkiem umownym realizacji zlecenia na rezerwację i zakup usług turystycznych. W przypadku nie otrzymania danych osobowych Administrator nie ma możliwości wykonania zlecenia.
INFORMATION ON PERSONAL DATA PROCESSING
The notification is implemented in the scope of guidelines resulting from the Regulation 2016/679 of the European Parliament and the Council of the EU of April 27 2016. on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.
PERSONAL DATA CONTROLLER
I. The Controller of your Personal Data is Bankowe Biuro Podróży TravelBank Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warsaw, +48 22 492 08 60, sekretariat@etravel.pl.
II. The Data Protection Officer is Mirosław Bohun, ul. 10 Lutego 16, 81-364 Gdynia, tel. +48 22 492 08 05, rodo@etravel.pl. You may contact him with regards to all matters related to the processing of personal data and the use of rights related to data processing.
PURPOSE AND BASIS OF PROCESSING
III . Personal data can be processed as part of the following purposes:
1. Arranging a tourist service, making reservations in booking systems, providing data to service providers and entities participating in the booking process, distribution of messages. The data will be processed on the basis of art. 6 section 1 (b) of the GDPR, because it is necessary for the performance of a purchase of a service or to take steps at the request prior to purchasing a tourist service.
2. Implementation of marketing activities. The data will be processed on the basis of art. 6 section 1 (f) of the GDPR, under the legitimate interest pursued by the Controller. In this case, the legitimate interest is the presentation of the offer but only if you are already our client.
3. Actions enabling the deliver the service of our Call Center, supporting the booking process, servicing the emergency line, handling claims, generating sales reports, settling sales, preventing abuse in services and improving them. The data will be processed on the basis of art. 6 section 1 (f) of the GDPR, under the legitimate interest pursued by the Controller. In this case, the legitimate interest is using IT infrastructure to provide services, providing after-sales services and settling sold services.
4. Implementation of guidelines of authorized units of state administration. The data will be processed on the basis of art. 6 section 1 (c) of the GDPR, the legal obligation imposed on the Controller.
5. Protection of your health and life in the event of an emergency while traveling. The data will be processed on the basis of art. 6 section 1 (d) of the GDPR.
6. Implementation of loyalty programs, both own and service providers. The data will be processed on the basis of art. 6 section 1 (a) of the GDPR, your consent expressed directly or by a clear affirmative action or signifies agreement.
7. Establishing cooperation between Travelbank and the company you represent, correspondence within the already established cooperation. The data will be processed on the basis of art. 6 section 1 (f), i.e. under the legitimate interest of the Controller. The legal interest in this case is establishing and conducting business relations. You have the right to object to this processing.
8. Transfer of personal data to related companies, eTravel SA and eTravel Services Sp. z o. o. The data will be processed on the basis of art. 6 section 1 (f), i.e. under the legitimate interest of the Controller. The legal interest in this case is the optimization of sales processes of services through specialized units of the organization. You have the right to object to this processing.
DATA RECIPIENTS
IV. The recipients of personal data, that the Controller provides or entrusts, are third parties within the recipient categories such as travel agents and suppliers, airlines, hotel chains, hotels, car rental companies, railway service providers, shipowners, companies providing personal transport services, insurance companies, reservation system providers, IT service providers, visa brokers, financial institutions involved in payment processing, subsidiaries of the eTravel capital group and authorized units of state Administration.
V. Personal data will be transferred to third countries or international organizations (outside the European Economic Area) if it is required to achieve the purpose of processing.
RETENTION OF DATA AND THE RIGHTS OF THE DATA SUBJECT
VI. Personal data will be processed for the period in which the purposes of processing will be fulfilled. After this date, they will be deleted or anonymized (encrypted in a way that makes it impossible to identify the owner of the data). Data may be processed after the services have ended, but only if it is permitted or required under applicable law, e.g. processing for billing purposes or for handling claims.
VII. The data owner has the right to access personal data, demand their rectification, removal or limitation of processing, the right to object to the processing, the right to transfer data.
VIII. The data owner has the right to withdraw his consent at any time. If you withdraw your consent in scope of processing operations for which it was previously granted, the Controller will cease this processing and delete the data associated with it, unless it is used for other processing purposes based on a separate legal basis.
IX. The data owner has the right to lodge a complaint with the supervisory body.
SOURCE FROM WHICH THE DATA IS OBTAINED AND ITS VOLUNTARY PROVISION
X. The Controller obtained personal data directly from the data subject or from a third party authorized by him/her.
XI. The provision of data is of a voluntary nature, however, it is a contractual condition for the implementation of the order for the booking and purchase of tourist services. In the event of not receiving personal data, the Controller is not able to execute the request.


Mapa strony  |   Polityka prywatności  |   Nota prawna

Projekt i wykonanie QBE-ART