Warunki umowy i inne ważne postanowienia

Niniejszy bilet nie jest ważny i nie będzie honorowany na przelot, o ile nie został nabyty u przewoźnika lub jego upoważnionego agenta.

UWAGA

Jeżeli miejsce przeznaczenia lub przerwa w podróży przypada w innym kraju niż ten, w którym podróż rozpoczęto, może mieć zastosowanie Konwencja Warszawska. Konwencja ta reguluje i w większości przypadków ogranicza odpowiedzialność przewoźników za śmierć i uszkodzenie ciała pasażera oraz z tytułu utraty lub uszkodzenia bagażu. Porównaj: "Informacja dla pasażerów w ruchu międzynarodowym o ograniczeniu odpowiedzialności" oraz "Zawiadomienie o ograniczeniu odpowiedzialności za bagaż".

Warunki umowy.

1. W rozumieniu niniejszej umowy "biletem" jest "bilet podróży i kwit bagażowy", lub dokument "Trasa podróży/Pokwitowanie", w przypadku biletu elektronicznego, którego część stanowią poniższe warunki i uwagi. "Przewóz" równa się pojęciu "transport". "Przewoźnik" oznacza każdego przewoźnika lotniczego przewożącego lub podejmującego się przewozu pasażera lub jego bagażu, lub świadczącego inne usługi związane z takim przewozem, "Bilet elektroniczny" oznacza dokument "Trasa Podróży/Pokwitowanie", wystawiony przez lub w imieniu Przewoźnika, "Kupony Elektroniczne" i jeśli ma to zastosowanie, kartę wstępu na pokład samolotu. "Konwencja Warszawska" oznacza "Konwencję w sprawie ujednolicenia niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego" podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r., lub też powyższą Konwencję w zakresie, w jakim została zmieniona w Hadze dnia 28 września 1955 r. w zależności które z postanowień może mieć zastosowanie.

2. Przewóz podlega przepisom i ograniczeniom w zakresie odpowiedzialności ustanowionym Konwencją Warszawską, o ile jest "przewozem międzynarodowym" w rozumieniu tej Konwencji.

3. W zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z powyższymi postanowieniami, przewóz oraz inne usługi wykonywane przez przewoźnika podlegają:
a) warunkom zawartym w niniejszym bilecie;
b) obowiązującym taryfom;
c) warunkom przewozu i odnoszącym się do nich przepisom przewoźnika, tworzącym część niniejszych postanowień (dostępnych na żądanie do wglądu w biurach przewoźnika) za wyjątkiem przewozów pomiędzy USA lub Kanadą a jakimkolwiek miejscem poza granicami tych krajów, do których mają zastosowanie przepisy i taryfy obowiązujące w USA i Kanadzie.

4. Nazwa przewoźnika może być na bilecie skrócona. Pełna nazwa i jej skrót winny być uwidocznione na wydanych przez przewoźnika taryfach, warunkach przewozu, przepisach lub rozkładach lotów. Adresem przewoźnika jest port odlotu wykazany na bilecie naprzeciw pierwszego skrótu nazwy przewoźnika. Uzgodnionymi miejscami zatrzymania są porty uwidocznione na niniejszym bilecie lub wykazane w rozkładach przewoźnika jako rozkładowe miejsca zatrzymania na trasie podróży pasażera. Transport, który ma być wykonany przez kilku kolejnych przewoźników uważa się za jeden przewóz.

5. Przewoźnik lotniczy wystawiający bilet na przewóz liniami innego przewoźnika działa jedynie jako jego Agent.

6. Każde wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika będzie stosowane na korzyść agentów, pracowników oraz przedstawicieli przewoźnika, jak również każdej innej osoby, której samolot został użyty do przewozu oraz do agentów, pracowników i przedstawicieli tej osoby.

7. Bagaż rejestrowany będzie wydany okazicielowi kwitu bagażowego. W wypadku uszkodzenia bagażu w transporcie międzynarodowym, należy złożyć pisemną reklamację natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania bagażu. W wypadku opóźnienia reklamację należy zgłosić w ciągu 21 dni od daty doręczenia bagażu.
Porównaj: taryfy lub warunki przewozu w transporcie nie mającym charakteru międzynarodowego.

8. Ważność niniejszego biletu wynosi 1 rok od daty wystawienia, chyba że inaczej zastrzeżono w tym bilecie, w taryfach przewoźnika, w warunkach przewozu lub odpowiednich przepisach. Opłata za przewóz może ulec zmianie przed rozpoczęciem podróży. Przewoźnik może odmówić przewozu, jeśli nie została uiszczona właściwa opłata.

9. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby wysłać pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie. Godziny odlotu i przylotu wykazane w rozkładach lub gdziekolwiek indziej nie są objęte gwarancją i nie stanowią cześci niniejszej umowy. W razie konieczności, przewoźnik może bez uprzedzenia zmieniać kolejnych przewoźników, dokonać zmiany samolotu oraz może zmienić lub pominąć miejsca zatrzymania uwidocznione na bilecie. Rozkłady lotu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za zapewnienie połączeń.

10. Pasażer winien stosować się do wszelkich związanych z podróżą wymogów państwowych, przedstawić wymagane dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne, przybyć na lotnisko w czasie ustalonym przez przewoźnika, lub gdy czas ten nie został określony dostatecznie wcześnie, aby załatwić formalności związane z odlotem.

11. Żaden agent, pracownik czy przedstawiciel przewoźnika nie jest uprawniony do zmiany, dokonywania poprawek czy też zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy.

PRZEWOŹNIK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODMOWY PRZEWOZU OSOBY, KTÓRA NABYŁA BILET NIEZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA LUB TARYFAMI, PRZEPISAMI I REGULACJAMI PRZEWOŹNIKA.


Informacja dla pasażerów w ruchu międzynarodowym o ograniczeniu odpowiedzialności.

Informuje się pasażerów, których miejsce przeznaczenia lub przerwa w podróży wypada w innym kraju aniżeli ten, w którym podróż rozpoczęto, że postanowienia umowy zwanej Konwencją Warszawską mogą mieć zastosowanie do całej podróży, włączając jakikolwiek odcinek położony całkowicie wewnątrz kraju rozpoczęcia podróży lub jej zakończenia. Dla takich pasażerów pozdróżujących do/z USA lub z uzgodnionym miejscem zatrzymania w USA, Konwencja i specjalne warunki umowy przewozu ujęte w obowiązujących taryfach przewidują, że odpowiedzialność niektórych przewoźników, będących stronami takich specjalnych porozumień, za śmierć lub uszkodzenie ciała jest ograniczona w większości przypadków do udowodnionej szkody nie przekraczającej 75 tys. dolarów USA na jednego pasażera oraz że powyższa odpowiedzialność do wysokości takiego limitu nie będzie uzależniona od niedbalstwa przewoźnika. Dla pasażerów podróżujących samolotami przewoźników nie będących stroną takich specjalnych umów, lub nie będących w podróży do/z USA lub z uzgodnionym miejscem zatrzymania w USA, odpowiedzialność przewoźnika za śmierć lub uszkodzenie ciała jest ograniczona w większości przypadków do kwoty 125.000 Franków Poincaré tj. około 10.000 dolarów USA lub 250.000 Franków Poincaré tj. około 20.000 dolarów USA.

Nazwy przewoźników – stron takich specjalnych porozumień – są dostępne we wszystkich biurach sprzedaży tych przewoźników i mogą być na żądanie przejrzane. Dodatkowe zapezpieczenie można zazwyczaj uzyskać zawierając umowę ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym. Na takie ubezpieczenie nie ma wpływu jakiekolwiek ograniczenie odpowiedzialności wynikające z Konwencji Warszawskiej lub takich specjalnych umów. Dla uzyskania dodatkowych informacji należy porozumieć się ze swoją linią lotniczą lub przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego.

Uwaga: do limitu odpowiedzialności wynoszącego 75 tys. Dolarów USA są włączone opłaty i koszty sądowe. W przypadku jednak, kiedy powództwo wniesione zostało w państwie, w którym przepisy stanowią o odzielnym zasądzeniu opłat i kosztów sądowych, wówczas limit wynosić będzie kwotę 58 tys. dolarów USA z wyłączeniem opłat i kosztów sądowych.

Zawiadomienie o ograniczeniu odpowiedzialności za bagaż.

Odpowiedzialność za zagubienie, opóźnienie lub uszkodzenie bagażu jest ograniczona, chyba że uprzednio zadeklarowano wyższą wartość bagażu i zapłacono dodatkową opłatę. Dla większości podróży międzynarodowych (włączając odcinki krajowe podróży międzynarodowych) odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona do 20 dolarów USA za kilogram bagażu rejestrowanego i do 400 dolarów USA za bagaż nierejestrowany jednego pasażera. W przypadku podróży odbywanych w całości pomiędzy punktami w USA, odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona do 2.800 USD dolarów USA za bagaż rejestrowany i nierejestrowany jednego pasażera (niektórzy przewoźnicy mogą stosować wyższe limity odpowiedzialności).

W stosunku do pewnych artykułów może być deklarowana wyższa wartość. Niektórzy przewoźnicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, łatwopsujące się i łatwotłukące się.

Dodatkowych informacji udzielają biura przewoźników.

Informacja o podatkach, opłatach i innych nałożonych obciążeniach rządowych.

Opłata za bilet może zawierać podatki i inne opłaty dodatkowe, nałożone na transport lotniczy przez rządy państw, przez które przebiega podróż. Te opłaty, które stanowią znaczny udział kosztu podróży są włączane do taryfy, lub wykazywane oddzielnie w rubryce (ach) "Podatek/Opłata/Obciążenie" biletu. W przypadku nie pobrania wymaganych opłat, na żądanie odpowiednich służb pasażerowie mogą być zmuszeni do ich uregulowania.

Poniższa informacja nie dotyczy biletów sprzedanych w USA na przewóz rozpoczynający się na terenie USA.


Odmowa przyjęcia pasażera na pokład samolotu pomimo posiadania przez niego potwierdzonej rezerwacji miejsca na dany rejs.

W krajach, w których obowiązuje rekompensata finansowa z powodu w/w odmowy, przewoźnicy posiadają programy rekompensaty dla pasażerów z potwierdzoną rezerwacją miejsc, a którym odmówiono przyjęcia na pokład samolotu z powodu braku miejsc, spowodowanego dokonaniem zbyt dużej ilości potwierdzonych rezerwacji. Szczegóły tych programów są dostępne w biurach linii lotniczych.

Czas zgłoszenia się do odprawy biletowo-bagażowej

Czasy podane w niniejszym bilecie bądź w dokumencie "Trasa podróży/pokwitowanie" oznaczają czas odlotu samolotu. Czas zgłoszenia się do odprawy biletowo-bagażowej, zarówno podany przez przewoźnika, jak i wskazany w jego rozkładzie lotów, określa najpóżniejszy moment zgłoszenia się do odprawy umożliwiający przyjęcie pasażerów na pokład samolotu z dopełnieniem wszelkich formalności. Opóźnienie rejsu z uwagi na pasażerów zgłaszających się po wyznaczonym terminie nie jest możliwe i przewoźnicy nie ponoszą w tym przypadku odpowiedzialności.

Bagaż rejestrowany: Pasażerom przysługuje zazwyczaj bezpłatny przydział bagażu rejestrowanego; wysokość tego przydziału może ulec zmianie w zależności od przewoźnika, klasy i/lub trasy podróży. Za przekroczenie dozwolonego przydziału bagażu mogą obowiązywać opłaty dodatkowe. Dodatkowych informacji udzielają biura podróży lub biura przewoźników. Bagaż kabinowy: Pasażerom przysługuje zazwyczaj bezpłatny przydział bagażu kabinowego; wysokość tego przydziału może ulec zmianie w zależności od przewoźnika, klasy i trasy podróży i/lub typu samolotu. Zaleca się ograniczenie bagażu kabinowego do minimum. Dodatkowych informacji udzielają biura podróży lub biura przewoźników. Informacje na ten temat oraz adresy stron internetowych przewoźników można ponadto znaleźć na stronie www.iata.org/bags

Artykuły niebezpieczne: Ze względów bezpieczeństwa artykułów niebezpiecznych nie można przewozić ani w bagażu rejestrowanym, ani w podręcznym. Lista zabronionych artykułów obejmuje: substancje gazowe pod ciśnieniem, substancje żrące, materiały wybuchowe, materiały łatwopalne ciekłe i stałe, materiały radioaktywne, środki utleniające, substancje trujące , substancje chemiczne, kultury bakterii i wirusów oraz aktówki z wbudowanym systemem alarmowym, ale nie jest ograniczona do tego zakresu.

Informacja o ograniczeniu odpowiedzialności.

Informuje się pasażerów, że do odbywanej podróży mogą mieć zastosowanie przepisy Konwencji Montrealskiej lub Konwencji Warszawskiej, które regulują i mogą ograniczać odpowiedzialność przewoźników za śmierć lub uszkodzenie ciała, za utratę lub zniszczenie bagażu oraz za opóźnienie w jego dostarczeniu.

W przypadku podróży objętych przepisami Konwencji Montrealskiej obowiązują następujące ograniczenia odpowiedzialności:
1. Nie ma ograniczeń finansowych w odniesieniu do śmierci pasażera lub uszkodzenia ciała;

2. W odniesieniu do zniszczenia, utraty lub uszkodzenia bagażu bądź opóźnienia w jego dostarczeniu w większości przypadków wynosi 1.000 SDR (Special Drawing Rights – około 1.200 EUR; 1.470 USD) na jednego pasażera.

3. W odniesieniu do szkody spowodowanej opóźnieniem w podróży w większości przypadków wynosi 4.150 SDR (około 5.000 EUR; 6.000 USD) na jednego pasażera.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 889/2002 przewoźnicy z państw wchodzących w skład Wspólnoty Europejskiej zobowiązani są do stosowania wobec wszystkich oferowanych przez nich przewozów pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną przepisów Konwencji Monteralskiej. Wielu przewoźników z państw spoza Wspólnoty Europejskiej dobrowolnie zdecydowało o ich stosowaniu w odniesieniu do przewozu pasażerów i ich bagażu.

W przypadku podróży objętych przepisami Konwencji Warszawskiej mogą obowiązywać następujące ograniczenia odpowiedzialności:
1. 16.600 SDR (około 20.000 EUR; 20.000 USD) w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała, gdy obowiązuje Protokół Haski do Konwencji lub 8.300 SDR (około 10.000 EUR; 10.000 USD), gdy obowiązuje jedynie Konwencja Warszawska. Wielu przewoźników dobrowolnie zniosło w całości te ograniczenia; przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych stanowią, że w przypadku podróży do i ze Stanów Zjednoczonych oraz podróży z planowym postojem w Stanach Zjednoczonych maksymalna kwota nie może być niższa niż 75 000 USD.

2. 17 SDR (około 20 EUR; 20 USD) za kg bagażu w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia w dostarczeniu oraz 332 SDR (około 400 EUR; 400 USD) za bagaż podręczny.

3. Przewoźnika można również pociągnąć do odpowiedzialności za szkodę spowodowaną opóźnieniem.

Dalsze informacje dotyczące ograniczeń odnoszących się do podróży można uzyskać u przewoźnika. W przypadku podróży odbywanych na pokładach różnych przewoźników należy uzyskać od każdego z nich informacje dotyczące odpowiednich ograniczeń odpowiedzialności.

Niezależnie od tego, która z Konwencji ma zastosowanie w odniesieniu podróży, istnieje możliwość podniesienia limitu odpowiedzialności za zgubienie, uszkodzenie lub opóźnienie w dostarczeniu nadanego bagażu pod warunkiem wypełnienia przy odprawie bagażowej odpowiedniej deklaracji z podaniem wartości bagażu i wniesienia związanych z tym opłat dodatkowych. W przypadku, gdy wartość bagażu jest wyższa od kwoty odpowiadającej maksymalnej odpowiedzialności przewoźnika, przed rozpoczęciem podróży można go ubezpieczyć na kwotę odpowiadającą pełnej wartości.

Ograniczenia dotyczące terminu podjęcia odpowiednich kroków: Pozew o odszkodowanie należy wnieść do sądu w ciągu dwóch lat od daty przylotu samolotu lub planowej daty jego przylotu. Roszczenia dotyczące bagażu: W przypadku uszkodzenia nadanego bagażu należy złożyć u przewoźnika reklamację na piśmie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, a w przypadku opóźnienia w ciągu 21 dni od daty przekazania go pasażerowi.Mapa strony | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych | Nota prawna